Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

MADAME BOUQUET

 


SPIS TREŚCI:

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

2. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

DANYCH OSOBOWYCH

3. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO

4. ZGŁOSZENIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA ŻĄDANIA ZWIĄZANEGO

Z PROCESEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

5. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

6. PLIKI COOKIES

7. DZIAŁANIA MARKETINGOWE

8. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

9. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1.1 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w sklepie internetowym Madame Bouquet pod adresem www.madamebouquet.pl jest przedsiębiorca działający pod firmą CLARITY STUDIO Łukasz Cieślak ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej i adresem do doręczeń w Kobylcu (62-100), ul. Malinowa 9, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 9261548925, REGON 572090543.

1.2 Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest w każdy z poniższych sposobów:

1.2.1 Pod adresem e-mailowym: kontakt@madamebouquet.pl

1.2.2 Pod adresem pocztowym: CLARITY STUDIO Łukasz Cieślak,ul. Malinowa 9, 62-100 Kobylec

1.2.3 Telefonicznie pod numerem telefonu 605 46 30 75

1.2.4 Za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie sklepu internetowego Madame Bouquet pod adresem www.madamebouquet.pl

1.2.5. Pod adresem https://www.facebook.com/madamebukiet/ za pośrednictwem środka
komunikacji on-line „Wyślij wiadomość”

1.2.6. Pod adresem https://www.instagram.com/bouquetmadame/ za pośrednictwem środka komunikacji on-line „Wyślij wiadomość”

 

2. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH

2.1. Cele i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód, przesłanych za pomocą odpowiednich formularzy przez klientów sklepu internetowego Madame Bouquet, przy czym dane osobowe zbierane są w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym realizacji zamówienia i umowy sprzedaży, prowadzenia marketingu  polegającego na kierowaniu interesujących ofert lub treści, które nie są dopasowane do jego preferencji oraz wysyłania newsletterów. Sklep internetowy Madame Bouquet przetwarza dane osobowe wyłącznie w okresie czasu niezbędnym do realizacji celów określonych w punkcie 2.3.

2.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, może uniemożliwić wykonywanie usług przez sklep internetowy Madame Bouquet, w tym realizację zamówienia i umowy sprzedaży. Zgody te mogą być w każdej chwili cofnięte, poprzez wysłanie takiego żądania w każdy ze sposobów określonych w punkcie 1.2. Polityki prywatności.

2.3. Dane osobowe, w szczególności: imię, nazwisko w przypadku klientów będących konsumentami lub przedsiębiorcami indywidualnymi,  firma klienta w przypadku klientów niebędących konsumentami lub przedsiębiorcami indywidualnymi, adres zamieszkania lub siedziba klienta, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, a także adres IP urządzenia,
z którego złożono zamówienie, będą przetwarzane w celu:

2.3.1. realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną tj. dostępu klienta do Formularza Zamówienia i Newslettera – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

2.3.2. realizacji zamówień i umowy sprzedaży przez sklep internetowy Madame Bouquet – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych służących do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

2.3.3. realizacji składanych roszczeń w ramach rękojmi za wady rzeczy sprzedanej oraz w celu zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez klientów będących  konsumentami lub przedsiębiorcami indywidualnymi – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji roszczeń związanych z wykonaniem umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit b RODO),

2.3.4. prowadzenia marketingu na podstawie wcześniej udzielonej zgody przez klientów sklepu internetowego Madame Bouquet i użytkowników odwiedzających profile Madame Bouquet prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram). Dane te są przetwarzane wyłącznie w celu informowania klientów o aktywności sklepu internetowego Madame Bouquet oraz promowaniu towarów, a także w celu komunikacji z klientami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

2.3.5. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na sklepie internetowym Madame Bouquet, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

3. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO

3.1. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez sklep internetowy Madame Bouquet, ma prawo do:

3.1.1. Prawo do udzielenia informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji (art. 15 pkt 1 RODO):

3.1.1.1. celu przetwarzania,

3.1.1.2. kategorii przetwarzanych danych osobowych;

3.1.1.3. informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione,

3.1.1.4. planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryterium ustalania tego okresu;

3.1.1.5. informacji o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

3.1.1.6. informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,

3.1.1.7. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkich dostępnych informacji o ich źródle,

3.1.1.8. informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz istotnych informacjach o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

3.1.2. Prawa do uzyskania kopii danych – na tej podstawie administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie (art. 15 pkt 3 RODO). Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, które zostały określone w punkcie 3.1.1. Polityki prywatności po uprzednim zgłoszeniu żądania.

Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się w powszechnie stosowanej formie elektronicznej.

3.1.3. Prawo do sprostowania danych osobowych– na tej podstawie osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia (art. 16 RODO),

3.1.4. Prawo do usunięcia danych osobowych „prawo do bycia zapomnianym”

– na tej podstawie osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności (art. 17 RODO):

3.1.4.1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

3.1.4.2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

3.1.4.3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,

3.1.4.4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem lub dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

3.1.5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach (art. 18 RODO):

3.1.5.1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

3.1.5.2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

3.1.5.3.administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

3.1.5.4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania

– do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

3.1.6. Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe (art. 20 RODO).

3.1.7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administrator nie będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 20 pkt 1 RODO).

3.1.8. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu (art. 20 pkt 2 RODO).

3.1.9. Prawo do wycofania zgody do przetwarzania danych osobowych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, jest o tym informowana, zanim wyrazi zgodę. Wycofanie zgody musi być równie łatwe jak jej wyrażenie (art. 7 pkt 3 RODO).

3.1.10. Prawo do złożenia skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem wnieść skargę do organu nadzorczego. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 01 infolinia 606 950 000  e-mail kancelaria@uodo.gov.pl www.uodo.gov.pl.

 

4. ZGŁOSZENIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA ŻĄDANIA ZWIĄZANEGO
Z PROCESEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Zgłoszenie przez użytkownika sklepu internetowego Madame Bouquet żądania dotyczącego realizacji uprawnień, związanych z przetwarzaniem danych osobowych można złożyć administratorowi w każdy ze sposobów określonych w punkcie 1.2. Polityki prywatności.

4.2. Zgłoszenie powinno wskazywać jakiego procesu przetwarzania danych osobowych przez sklep internetowy Madame Bouquet dotyczy wniosek użytkownika,tj. wskazać cel/podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, określoną w punktach 2.3.1.-2.3.5. Polityki prywatności.

4.3. Zgłoszenie powinno wskazywać czego dotyczy żądanie użytkownika sklepu internetowego Madame Bouquet, tj. określać uprawnienie/a wskazane w punktach 3.1.1.-3.1.10. Polityki prywatności.

4.4. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona przez administratora bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten administrator może przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. innej formy (art. 12 pkt 3 RODO).

4.5.  Odpowiedź na zgłoszenie będzie udzielona na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem poleconym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

 

5. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Dla celów niezbędnych dla wykonania umowy, zgodnie z punktem 2.3.2. Polityki Prywatności dane osobowe będą przekazywane przez sklep internetowy Madame Bouquet zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności przewoźnikom pocztowym i kurierskim, podmiotom bankowym i operatorom płatności, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych oraz podmiotom świadczącym usługi księgowe i prawne.

5.2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia żądanych informacji dotyczących użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

6. PLIKI COOKIES

6.1. W celu prawidłowego działania sklepu internetowego Madame Bouquet administrator korzysta z technologii plików cookies („ciasteczka”). Pliki cookies to pakiety informacji, za pośrednictwem których klient korzysta ze stron internetowych i które zapisywane są na urządzeniu klienta, zwykle zawierające adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku. Cookies mogą pochodzić od administratora sklepu internetowego Madame Bouquet lub mogą być to cookies zewnętrzne, czyli zamieszczane przez partnerów administratora za pośrednictwem strony sklepu internetowego Madame Bouquet.

6.2. Administrator sklepu internetowego Madame Bouquet przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowanej na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego, pod warunkiem że:

6.2.1. abonent lub użytkownik końcowy zostanie uprzednio bezpośrednio poinformowany w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji oraz o możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi;

6.2.2. abonent lub użytkownik końcowy, po otrzymaniu informacji, o których mowa w punkcie 6.2.1. Regulaminu wyrazi na to zgodę,

6.2.3. przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

6.3. Klient może wyłączyć lub ograniczyć zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki internetowej, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji sklepu internetowego Madame Bouquet. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki na ustawienia wyłączające zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

6.4. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

6.4.1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);

6.4.2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);

6.4.3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);

6.4.4. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);

6.4.5. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),

6.4.6..pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji (ang. shopping cart cookies);

6.4.7. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych
do identyfikacji użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji.

6.5. Administrator wykorzystuje tzw. cookies marketingowe w związku z kierowaniem do użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu administrator przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody użytkownika. Zgoda ta może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

6.6. Sklep internetowy Madame Bouquet. może przechowywać zapytania http, w związku z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w serwisie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez klienta, jeżeli klient wszedł przez linka, informacje o przeglądarce Klienta, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

 

7. DZIAŁANIA MARKETINGOWE

7.1. Administrator przetwarza w sklepie internetowym Madame Bouquet dane osobowe użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

7.1.1. wyświetlaniu użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa),

7.1.2. wyświetlaniu użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna),

7.1.3. kierowaniu e-mailowych powiadomień przez sklep internetowy Madame Bouquet o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe, o ile są one zamówionymi informacjami handlowymi,

7.1.4. wyświetlaniu użytkownikowi treści marketingowych z wykorzystywaniem narzędzia marketingowego Facebook Pixel,

7.1.5.prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu do wysyłki newsletterów MailerLite oraz działania telemarketingowe, na które użytkownik wyraził zgodę).

7.2. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych środków komunikacji elektronicznej, dane osobowe użytkownika będą przetwarzane dla celu wysłania takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez użytkownika zgody (marketing bezpośredni). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Użytkownik sprzeciwi się otrzymywaniu informacji marketingowych.

 

8. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Okres przetwarzania danych przez administratora prowadzącego sklep internetowy Madame Bouquet zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora.

8.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane.

 

9. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Administrator prowadzący sklep internetowy Madame Bouquet na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

9.2. Powierzone administratorowi dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.(RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019, poz.1787 t.j.), ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020, poz. 344 t.j.) oraz art. 173 ust 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2019, poz. 2460 ze zm.).

X