Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MADAME BOUQUET

zwany dalej „REGULAMINEM”

Sklep internetowy Madame Bouquet dba o prawa konsumenta.

Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020, poz. 287 t.j.). Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy (art. 7 ustawy). Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta

 

SPIS TREŚCI:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. DANE KONTAKTOWE PODMIOTU PROWADZĄCEGO SKLEP INTERNETOWY

3. USŁUGI ELEKTRONICZNE I TREŚCI CYFROWE DOSTARCZANE W SKLEPIE INTERNETOWYM

4. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

5. CENY TOWARÓW

6. SPOSÓB DOSTAWY, CZAS DOSTAWY I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

7. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

8. OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ZA BRAK ZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ WOBEC KONSUMENTÓW
I PRZEDSIĘBIORCÓW INDYWIDUALNYCH

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ZA WADY TOWARU (RĘKOJMIA) WOBEC KLIENTÓW BĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI

11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

12. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI , DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Podmiotem prowadzącym sklep internetowy pod adresem www.madamebouquet.pl, dalej Madame Bouquet jest przedsiębiorca działający pod firmą CLARITY STUDIO Łukasz Cieślak ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej i adresem do doręczeń
w Kobylcu (62-100), ul. Malinowa 9, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 9261548925, REGON 572090543.

1.2 Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, przedsiębiorców indywidualnych, tj. osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz innych przedsiębiorców,  korzystających ze sklepu internetowego Madame Bouquet (z wyjątkiem punktu 10 Regulaminu, który jest skierowany wyłącznie do przedsiębiorców niebędących przedsiębiorcami indywidualnymi).

1.3 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest podmiot prowadzący sklep internetowy Madame Bouquet, wskazany w punkcie 1.1. Regulaminu. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych klienta znajdują się na stronie internetowej sklepu internetowego Madame Bouquet w Polityce prywatności (https://madamebouquet.pl/polityka-prywatnosci/).

Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady określone w Polityce prywatności sklepu internetowego Madame Bouquet.

1.4 Podmiot prowadzący sklep internetowy Madame Bouquet pod adresem www.madamebouquet.pl zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez sklep internetowy Madame Bouquet do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

 

2. DANE KONTAKTOWE PODMIOTU PROWADZĄCEGO SKLEP INTERNETOWY

2.1. Klient sklepu internetowego Madame Bouquet ma możliwość kontaktu z podmiotem prowadzącym sklep internetowy, w tym możliwość złożenia reklamacji w każdy z poniższych sposobów:

2.1.1. Pod adresem e-mailowym: kontakt@madamebouquet.pl

2.1.2. Pod adresem pocztowym: CLARITY STUDIO Łukasz Cieślak, ul. Malinowa 9, 62-100 Kobylec.

2.1.3. Telefonicznie pod numerem telefonu: 605 46 30 75

2.1.4 Za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie sklepu internetowego Madame Bouquet pod adresem www.madamebouquet.pl

2.1.5. Pod adresem https://www.facebook.com/madamebukiet/ za pośrednictwem środka
komunikacji on-line „Wyślij wiadomość”

2.1.6. Pod adresem https://www.instagram.com/bouquetmadame/ za pośrednictwem środka komunikacji on-line „Wyślij wiadomość”

 

3. USŁUGI ELEKTRONICZNE I TREŚCI CYFROWE DOSTARCZANE W SKLEPIE INTERNETOWYM

3.1. W sklepie internetowym Madame Bouquet dostarczane są następujące usługi elektroniczne i treści cyfrowe: Formularz Zamówienia oraz Newsletter i Poradnik. Usługi elektroniczne i treści cyfrowe są dostarczane w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020, poz. 344 t.j.) i ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. Z 2020, poz. 287 ze zm). Usługodawcą jest podmiot wskazany z punkcie 1.1 Regulaminu, a Usługobiorcą klient sklepu internetowego Madame Bouquet. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy w każdy sposób określony w punkcie 2.1 Regulaminu.

3.2. Usługodawca udostępnia niniejszy regulamin usługobiorcy przed zawarciem umowy o dostarczenie usługi elektronicznej i treści cyfrowej w sklepie internetowym Madame Bouquet. Na żądanie Usługobiorcy udostępnienie regulaminu jest możliwe w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

Na żądanie usługobiorcy udostępnienie regulaminu jest możliwe w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.

3.3. Formularz Zamówienia – dostarczanie usługi elektronicznej z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez usługobiorcę, będącego klientem pierwszego towaru do elektronicznego koszyka w sklepie internetowym Madame Bouquet.

3.3.1. Złożenie zamówienia następuje po wypełnieniu przez klienta Formularza Zamówienia i po kliknięciu na stronie sklepu internetowego pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych.

3.3.2. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących klienta: imię i nazwisko, nazwa firmy (w przypadku klientów będących przedsiębiorcami innymi, niż przedsiębiorcy indywidualni), adres klienta lub siedziba klienta, tj. ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz dane dotyczące umowy sprzedaży: towar/y, ilość towar/ów, miejsce i sposób dostawy towaru/ów, sposób płatności.

3.3.3. W wypadku klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie numeru NIP.

3.3.4. Usługa elektroniczna Formularz Zamówienia dostarczana jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia za jego pośrednictwem przez klienta, będącego usługobiorcą.

3.4. Newsletter – dostarczanie treści cyfrowej Newsletter rozpoczyna się po dobrowolnym wpisaniu przez klienta będącego usługobiorcą, w odpowiednim formularzu widocznym na stronie sklepu internetowego Madame Bouquet, adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola potwierdzającego chęć zapisu. Do odpowiedzialności Usługodawcy za brak zgodności treści cyfrowej z umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020, poz. 287 ze zm.).

3.5. Poradnik- dostarczanie treści cyfrowej Poradnik rozpoczyna się po dobrowolnym wpisaniu przez klienta będącego Usługobiorcą na stronie sklepu internetowego Madame Bouquet w polu „Odbierz poradnik”  imienia oraz adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Poradnika i kliknięciu pola potwierdzającego chęć zapisu. Do odpowiedzialności Usługodawcy za brak zgodności treści cyfrowej z umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020, poz. 287 ze zm.).

3.6.  Klient, będący Usługobiorcą ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z dostarczania treści cyfrowej Newslettera (rezygnacji z Newslettera)  i Poradnika (rezygnacji z Poradnika) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy  w każdy ze sposobów określonych w punkcie 2.1. Regulaminu.

3.7. Sklep internetowy Madame Bouquet dostarcza treść cyfrowa Newsletter  i Poradnik niezwłocznie po zawarciu umowy w sposób określony w punkcie 3.4 i 3.5. Regulaminu.Treść cyfrowa Newsletter  i Poradnik świadczone są  nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Za dostarczanie treści cyfrowej Newsletter  i Poradnik Usługobiorca nie ponosi żadnych opłat ale dostarcza Usługodawcy swoje dane osobowe określone w punkcie 3.4 i 3.5. Regulaminu.

3.7.1 Jeżeli sklep internetowy Madame Bouquet nie dostarczył treści cyfrowej Usługobiorca wzywa go do ich dostarczenia treści cyfrowej w każdy ze sposobów określonych w punkcie 2.1 Regulaminu. Jeżeli sklep internetowy Madame Bouquet nie dostarczy treści cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Usługobiorca może odstąpić od umowy.

3.7.2. Usługobiorca może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej w każdy ze sposobów określonych w punkcie 2.1 Regulaminu. jeżeli z oświadczenia sklepu internetowego Madame Bouquet  wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej, Usługobiorca i sklep internetowy Madame Bouquet uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej miał istotne znaczenie.

3.8. Sklep internetowy Madame Bouquet ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej  dostarczanej jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Sklep internetowy Madame Bouquet ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej dostarczanej w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

3.8.1. Jeżeli treść cyfrowa jest niezgodna z umową Usługobiorca może żądać doprowadzenia do jej zgodności z umową w każdy ze sposobów określonych w punkcie 2.1 Regulaminu. Sklep internetowy Madame Bouquet może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów.

3.8.2. Sklep internetowy Madame Bouquet doprowadza treść cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Usługobiorcę o braku zgodności z umową i bez nadmiernych niedogodności dla Uslugobiorcy , uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej do zgodności z umową ponosi Sklep internetowy Madame Bouquet.

3.8.3. Jeżeli treść cyfrowa jest niezgodna z umową ,Usługobiorca może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w każdy ze sposobów określonych w punkcie 2.1 Regulaminu., gdy: doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów, Sklep internetowy Madame Bouquet nie doprowadził treści cyfrowej do zgodności z umową ,brak zgodności treści cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Sklep internetowy Madame Bouquet próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową, brak zgodności treści cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia odstąpienie od umowy bez uprzedniego doprowadzenia przez Sklep internetowy Madame Bouquet  treści cyfrowej do zgodności z umową, z oświadczenia Sklepu internetowego Madame Bouquet lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności.

3.9. Po odstąpieniu od umowy sklep internetowy Madame Bouquet nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej z wyjątkiem treści, które są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy, dotyczą wyłącznie aktywności Usługobiorcy w trakcie korzystania z treści cyfrowej, które stanowiły przedmiot umowy, zostały połączone z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności.

 3.10. Sklep internetowy Madame Bouquet może dokonać zmiany treści cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową, tylko jeżeli umowa tak stanowi i jedynie z uzasadnionych przyczyn w tej umowie wskazanych. Sklep internetowy Madame Bouquet ma obowiązek poinformować w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany.

3.11 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługobiorca to komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768, włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

3.12.Klient, będący Usługobiorcą obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej usługodawcy oraz osób trzecich. Klient, będący usługobiorcą obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

4. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

4.1. Towary oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym Madame Bouquet zawierają pełną informację dotyczącą cech świadczenia i przedmiotu świadczenia tj. określają właściwości towaru, wymiary towaru, kolor towaru, materiał z którego został wykonany i inne cechy świadczenia, które w sposób wyczerpujący określają cechy towaru, oferowanego do sprzedaży.

4.2. Klient może również dokonać zamówienia towaru przez samodzielne określenie cech świadczenia i przedmiotu świadczenia, dokonując zamówienia z udostępnionych przez podmiot prowadzący sklep internetowy Madame Bouquet narzędzi, umożliwiających samodzielny wybór właściwości towaru tj. wymiaru, koloru, materiału z którego zostanie wykonany i innych cech świadczenia, jakie zostaną pozostawione do wyboru klienta.

4.3. Zdjęcia towarów oferowanych do sprzedaży są poglądowe i mogą różnić się od dostarczonych w zależności od specyfikacji produktu z jakiego są wykonane (odcień, barwa, ułożenie wykorzystanych produktów).

4.4. Klient po uprzednim kontakcie z podmiotem prowadzącym sklep internetowy w każdy ze sposobów określonych w punkcie 2.1. Regulaminu może złożyć zamówienie na wykonanie przedmiotu świadczenia na indywidualne, spersonalizowane zamówienie wg. specyfikacji klienta, które wykracza poza sposób składania zamówień określonych w punkcie 4.1. i 4.2. Regulaminu, o ile wykonanie towaru jest możliwe biorąc pod uwagę właściwość świadczenia i dostępność produktów, niezbędnych do jego realizacji.

4.5. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z Formularza Zamówienia, zgodnie z punktem 3.3. Regulaminu. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez klienta do końca nie zostanie zrealizowane.

4.6. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy klientem a sklepem internetowym Madame Bouquet następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia za pomocą Formularza Zamówień i kliknięciu na stronie sklepu internetowego pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” zgodnie
z  punktem 3.3. Regulaminu.

4.7. Zamówienia są przyjmowane przez stronę sklepu internetowego Madame Boquet pod adresem www.madamebouquet.pl 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

4.8.Po złożeniu zamówienia i dokonaniu przez klienta płatności, w sposób określony w punkcie 7.1. Regulaminu – sklep internetowy Madame Bouquet niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie klientowi przez sklep internetowy Madame Bouquet stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej klienta. Z chwilą otrzymania przez klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między klientem, a sklepem internetowym Madame Bouquet . W treści tej wiadomości klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.

4.9. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.6. Regulaminu. Treść umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym sklepu internetowego Madame Bouquet.

4.10. Klient składając zamówienie podaje swoje dane osobowe i tym samym wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez podmiot prowadzącym sklep internetowy Madame Boquet na zasadach określonych w Polityce prywatności. Wyrażenie przez klienta zgody na przetwarzanie przez sklep internetowy Madame Boquet danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia dokonywanie zakupów w sklepie internetowym.

4.11. Sklep internetowy Madame Bouquet może kontaktować się z klientem na podany przez klienta adres e-mail lub na wskazany przez klienta numer telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.

 

5. CENY TOWARÓW

5.1. Ceny towarów podane na stronie sklepu internetowego Madame Bouquet podawane są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT. O łącznej cenie towaru wraz z podatkami, a także o kosztach dostawy, klient jest informowany na stronach sklepu internetowego Madame Bouquet w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez klienta woli związania się umową sprzedaży.

5.2. Cena towaru zamówionego w sposób określony w punkcie 4.4. Regulaminu, wykonanego na indywidualne, spersonalizowane zamówienie wg. specyfikacji klienta zostanie uzgodniona bezpośrednio z klientem. Cena ta wyrażona zostanie w polskich złotych i będzie ceną brutto zawierającą podatek VAT. O łącznej cenie towaru wraz z podatkami, a także o kosztach dostawy, klient zostanie poinformowany przez sklep internetowy Madame Bouquet w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez klienta woli związania się umową sprzedaży

5.3. Do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy towaru, określonej w punkcie 6.2. Regulaminu.

5.4. Sklep internetowy Madame Bouquet nie korzysta z algorytmu, który dostosowuje ceny w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

 

6. SPOSÓB DOSTAWY, CZAS DOSTAWY I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

6.1. Dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Polski.

6.2. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy i wynosi:

6.2.1. w przypadku dostawy paczkomatem InPost – 9,90 zł brutto

6.2.2. w przypadku dostawy kurierem InPost – 14,90 zł brutto

6.3. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji niezwłocznie, po dokonaniu płatności w sposób określony w punkcie 7.1 Regulaminu i po potwierdzeniu wpływu należności na konto sklepu internetowego Madame Bouquet.

 

7. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

7.1. Po wybraniu sposobu dostawy i wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych należy wybrać sposób płatności. Sklep internetowy Madame Bouquet udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności:

7.1.1. płatności elektroniczne dokonywane za pośrednictwem serwisu Tpay – Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, 61-808 Poznań, przy ul. św. Marcin 73/6, będącego krajową instytucją płatniczą, nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisaną do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP27/2014, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000412357, o kapitale zakładowym w wysokości 5 494 980,00 ZŁ posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP:7773061579, REGON 300878437.

Po wybraniu tej formy płatności klient zostaje w sposób bezpieczny przekierowany na stronę operatora płatności a następnie, ze strony operatora na stronę wybranego z listy banku, w celu dokonania transferu pieniędzy. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy klientem a wybranym operatorem płatności.

7.1.2. płatności elektroniczne dokonywane za pośrednictwem szybkiego przelewu BLIK, dostępnego w aplikacji mobilnej banku klienta dokonującego płatności.

Po wybraniu tej formy płatności klient uruchamia aplikację mobilną aby wyświetlić 6-cyfrowy kod BLIK. Następnie wprowadza kod BLIK na stronie internetowej sklepu Madame Bouquet i zatwierdza operację przyciskiem, aż pojawi się ekran oczekiwania na potwierdzenie operacji. Aplikacja mobilna banku poprosi następnie klienta o potwierdzenie operacji, a na ekranie pojawi się potwierdzenie jej dokonania.

7.1.3. płatności dokonywane przelewem tradycyjnym na numer konta bankowego sklepu internetowego Madame Bouquet 14 1020 3903 0000 1402 0155 2298, prowadzonego przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A., Departament Rozliczeń – Bankowość Elektroniczna, z siedzibą w Warszawie (02-515 Warszawa), ul. Puławska 15, nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000026438, o kapitale zakładowym w wysokości 1 250 000 000,00 ZŁ,  posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP:5250007738, REGON : 016298263.

Po wybraniu tej formy płatności klient otrzymuje w wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej klienta numer konta bankowego w celu dokonania płatności. Klient jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej umowy sprzedaży w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia.

7.2. Sklep internetowy Madame Bouquet nie dokonuje wysyłki towaru za pobraniem.

7.3. W przypadku niedokonania przez klienta płatności w jeden ze sposobów określonych  w punkcie 7.1.  Regulaminu w terminie 7 dni roboczych, licząc do dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia, sklep internetowy Madame Bouquet posiada uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży, o czym klient zostanie poinformowany na podany adres poczty elektronicznej.


8. OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

8.1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego
wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym.
Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

8.2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

8.3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

8.4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.

8.5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań
bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

8.6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

8.7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.


9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ZA BRAK ZGODNOŚCI TOWARU
Z UMOWĄ WOBEC KONSUMENTÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW INDYWIDUALNYCH

9.1. Sklep internetowy Madame Bouquet zobowiązuje się dostarczyć towar zgodny z umową. Sklep internetowy Madame Bouquet ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili wobec konsumenta lub przedsiębiorcy indywidualnego. Do odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020, poz. 287 ze zm.).

9.2. Reklamację można zgłosić kontaktując się ze sklepem internetowym Madame Bouquet w sposób określony w punkcie 2.1. Regulaminu, wskazując na brak zgodności towaru z umową, podając dane umożliwiające identyfikację towaru oraz odsyłając reklamowany towar na adres podmiotu prowadzącego sklep internetowy wskazany w punkcie 2.1.2. Regulaminu.

9.3. W złożonej reklamacji konsument lub przedsiębiorca indywidualny powinien podać informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności określić brak zgodności towaru z umową, określić żądania wybrane z żądań określonych w punktach 9.3.1-9.3.2. Regulaminu oraz podać dane kontaktowe składającego reklamację. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

9.3.1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową sprzedaży, konsument lub przedsiębiorca indywidualny może może żądać jego naprawy lub wymiany.

9.3.1.1. Sklep internetowy Madame Bouquet może dokonać wymiany towaru gdy konsument lub przedsiębiorca indywidualny żąda naprawy lub Sklep internetowy Madame Bouquet może dokonać naprawy towaru, gdy konsument lub przedsiębiorca indywidualny żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową sprzedaży w sposób wybrany przez konsumenta lub przedsiębiorcę indywidualnego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, Sklep internetowy Madame Bouquet może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. W takim przypadku konsument lub przedsiębiorca indywidualny może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, o których mowa w punkcie 9.3.2. Regulaminu. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową sprzedaży, wartość towaru zgodnego z umową sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta lub przedsiębiorcy indywidualnego powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową sprzedaży.

9.3.1.2. Sklep internetowy Madame Bouquet dokonuje naprawy lub wymiany towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez konsumenta lub przedsiębiorcę indywidualnego o braku zgodności towaru z umową sprzedaży.

9.3.1.3. Koszty naprawy lub wymiany towaru ponosi Sklep internetowy Madame Bouquet Konsument lub przedsiębiorca indywidualny jest obowiązany udostępnić towar podlegający naprawie lub wymianie w celu jego odebrania, które odbywa się na koszt Sklepu internetowego Madame Bouquet.

9.3.2. Konsument lub przedsiębiorca indywidualny może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu odmowy, jeżeli towar jest niezgodny z umową sprzedaży, gdy Sklep internetowy Madame Bouquet odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową sprzedaży, Sklep internetowy Madame Bouquet nie doprowadził towaru do zgodności z umową sprzedaży, brak zgodności z umową występuje nadal pomimo, że Sklep internetowy Madame Bouquet próbował doprowadzić towar do zgodności z umową sprzedaży, brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy sprzedaży, z oświadczenia Sklepu internetowego Madame Bouquet lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta lub przedsiębiorcy indywidualnego.

9.3.2.1. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy sprzedaży w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową sprzedaży pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową sprzedaży. Zwrot należności powstałej wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta lub przedsiębiorcy indywidualnego o obniżeniu ceny.

9.3.2.2. Sklep internetowy Madame Bouquet może nie przyjąć oświadczenia konsumenta lub przedsiębiorcy indywidualnego o odstąpieniu od umowy sprzedaży jeżeli wykaże, że brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.

9.3.2.3. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży konsument lub przedsiębiorca indywidualny niezwłocznie zwraca towar sprzedawcy na jego koszt. Sklep internetowy Madame Bouquet zwraca cenę nie póżniej niż w terminie 14 dni od dni otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

9.4. Sklep internetowy Madame Bouquet rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od jej otrzymania i poinformuje konsumenta lub przedsiębiorcę indywidualnego o sposobie jej rozpatrzenia.

9.5. W przypadku uznania reklamacji za zasadną i uprzedniego przesłania przez klienta reklamowanego towaru drogą pocztową, konsument lub przedsiębiorca indywidualny otrzyma zwrot poniesionych celowych kosztów wysłania wadliwego towaru do sklepu internetowego Madame Bouquet. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany konsumentowi lub przedsiębiorcy indywidualnemu wraz z informacją o niezasadności reklamacji.

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ZA WADY TOWARU (RĘKOJMIA) WOBEC KLIENTÓW BĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI

10.1 Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie klientów, którzy nie posiadają statusu konsumenta ani przedsiębiorcy indywidualnego. Sklep internetowy Madame Bouquet zobowiązuje się dostarczyć towar pozbawiony wad. Sklep internetowy Madame Bouquet jest odpowiedzialny względem przedsiębiorcy, jeżeli towar ma wadę (rękojmia). Do odpowiedzialności z tytułu wady towaru (rękojmia) stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2020, poz. 1360 ze zm.)

10.2. Sklep internetowy Madame Bouquet odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

10.3. Jeżeli towar ma wadę przedsiębiorca może:

10.3.1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sklep internetowy Madame Bouquet niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla przedsiębiorcy wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany albo Sklep internetowy Madame Bouquet nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Przedsiębiorca może zamiast zaproponowanego przez Sklep internetowy Madame Bouquet usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez przedsiębiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep internetowy Madame Bouquet. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Przedsiębiorcę inny sposób zaspokojenia.

10.3.2. żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sklep internetowy Madame Bouquet jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla przedsiębiorcy. Sklep internetowy Madame Bouquet może odmówić zadośćuczynienia żądaniu przedsiębiorcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży towaru wadliwego w sposób wybrany przez przedsiębiorcę jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Sklep internetowy Madame Bouquet może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

10.4. Z chwilą wydania przez sklep internetowy Madame Bouquet towaru przewoźnikowi przechodzą na klienta nie będącego konsumentem ani przedsiębiorcą indywidualnym korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. Sklep internetowy Madame Bouquet w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

10.5. W razie przesłania towaru do klienta za pośrednictwem przewoźnika, klient nie będący konsumentem ani przedsiębiorcą indywidualnym obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

10.6. Przy sprzedaży pomiędzy sklepem internetowym Madame Bouquet a klientem niebędącym konsumentem ani przedsiębiorcą indywidualnym, klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.

10.7. Do sposobu zawiadomienia sklepu internetowego Madame Bouquet o wadzie towaru przez klienta nie będącego konsumentem ani przedsiębiorcą indywidualnym znajduje zastosowanie punkt 9.2. i 9.3. Regulaminu.

10.8.Do sposobu rozpatrzenia reklamacji towaru złożonej do sklepu internetowego Madame Bouquet  przez klienta nie będącego konsumentem lub przedsiębiorcą indywidualnym znajdują zastosowanie punkty 9.4 i 9.5. Regulaminu.

 

11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

11.1. Klient będący konsumentem i przedsiębiorcą indywidualnym, tj.  osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru w terminie 14 dni od dnia objęcia towaru w posiadanie, bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 10.7. Regulaminu. Do odstąpienia przez konsumenta i przedsiębiorcę indywidualnego od umowy zawartej na odległość stosuje się przepisy ustawy o z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020, poz. 287 tj.).

11.2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do towarów zamówionych w sklepie internetowym Madame Bouquet w sposób określony w punkcie 4.4. Regulaminu, tj. wykonanych na indywidualne, spersonalizowane zamówienie według specyfikacji klienta.

11.3. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym konsument lub przedsiębiorca indywidualny wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta lub przedsiębiorcę indywidualnego weszła w posiadanie rzeczy.

11.4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konsument lub przedsiębiorca indywidualny może złożyć sklepowi internetowemu Madame Bouquet oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jeden ze wskazanych sposobów:

11.4.1. drogą e-mailową na adres wskazany w punkcie 2.1.1 Regulaminu

11.4.2. drogą pocztową na adres wskazany w punkcie 2.1.2. Regulaminu

11.4.3. za pośrednictwem formularza kontaktowego wskazanego w punkcie 2.1.4. Regulaminu

11.4.4. za pośrednictwem środków komunikacji on-line wskazanych w punktach 2.1.5. i 2.1.6 Regulaminu

11.5. Konsument lub przedsiębiorca indywidualny może również złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez wydrukowanie, wypełnienie i wysłanie wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie sklepu internetowego w zakładce “Zwroty i Reklamacje”  – przy czym nie jest to forma obowiązkowa.

11.6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy, aby konsument lub przedsiębiorca indywidualny wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

11.7.Towar będący przedmiotem odstąpienia konsument lub przedsiębiorca indywidualny odsyła na adres wskazany w punkcie 2.1.2. Regulaminu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym konsument lub przedsiębiorca indywidualny poinformował podmiot prowadzący sklep internetowy Madame Bouquet o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli konsument lub przedsiębiorca indywidualny odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Konsument lub przedsiębiorca indywidualny ponosi jedynie koszty bezpośredniego zwrotu towaru.

11.8. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, sklep internetowy Madame Bouquet zwraca konsumentowi lub przedsiębiorcy indywidualnemu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez podmiot prowadzący sklep internetowy Madame Bouquet), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sklep internetowy Madame Bouquet zostanie poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.

11.9. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez konsumenta lub przedsiębiorcę indywidualnego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

11.10. Konsument lub przedsiębiorca indywidualny odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikającej z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

12. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI , DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

12.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

12.2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

12.2.1. Klient będący konsumentem jest uprawniony do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2020, poz. 1706  ze zm.) z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich między konsumentem a przedsiębiorcą. Regulamin organizacji i organizacji i działania Inspekcji Handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2017 roku (Dz.U. z 2017, poz. 1014) w sprawie regulaminu organizacji i działania Inspekcji Handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.  Informacja na temat zasad i trybu procedury postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich między konsumentem a przedsiębiorcą prowadzonej przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest na stronie internetowej www.poznan.wiih.gov.pl w zakładce „Postępowanie polubowne.”.

12.2.2. Klient będący konsumentem jest uprawniony do zwrócenia się do Stałego Sądu Polubownego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.  o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2020, poz. 1706 ze zm.) z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania Stałych Sądów Polubownych określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214). Informacja na temat zasad i trybu postępowania przed Stałym Sądem Polubownym, działającym przy Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej dostępna jest na stronie internetowej www.poznan.wiih.gov.pl w zakładce „Sąd polubowny.”

12.2.3. Klient będący konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między klientem a sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania konsumenta lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów).

X